Smaller Default Larger

Materiały dydaktyczne do

wykładów z Analizy instrumentalnej

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8

Wykład 9

Wykład 10

 

Materiały dydaktyczne do

Ćwiczeń laboratoryjnych z Analizy instrumentalnej

 

INFORMACJE

 

Harmonogram ćwiczeń

Regulamin pracowni

BHP

 

OPISY ĆWICZEŃ

 

Potencjometria I

1 - Wyznaczanie charakterystyki elektrody szklanej i oznaczanie wartości pH badanych roztworów

2a - Oznaczanie chlorków bezpośrednią metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej wg normy PN-80-C-04617/04

2b - Oznaczanie stężenia jonów miedziowych w roztworze za pomocą miedziowej elektrody jonoselektywnej

Potencjomertia II

3 - Oznaczanie zawartości jonów bromkowych metodą miareczkowania potencjometrycznego

4 - Oznaczanie zawartości cynku w roztworze metodą miareczkowania potencjometrycznego

5 - Oznaczanie zawartości kwasu metodą miareczkowania potencjometrycznego

Konduktometria

7 - Oznaczanie HCl metodą miareczkowania kondutometrycznego

Miareczkowanie kolorymetryczne

8 - Miareczkowanie spektrofotometryczne jonów Fe(III) roztworem ETDA

9 - Miareczkowanie spektrofotometryczne jonów Ni(II) roztworem ETDA

10 - Miareczkowanie spektrofotometryczne jonów Ni(II) roztworem ETDA

IR

11 - Identyfikacja grup funkcyjnych w widmach IR

12 - Oznaczanie stężenia chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrometrii w podczerwieni

AAS

13 - Oznaczanie wapnia w wodzie wodociągowej metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

UV-Vis

14 - Oznaczanie Cr(VI) metodą difenylokarbazydową

15 - Oznaczanie kwasu pikrynowego

16 - Badanie wpływu podstawienia pierścienia benzenowego i jonizacji na kształt widma w nadfiolecie

Chromatografia

17 - Rozdział i ilościowe oznaczanie składników mieszaniny metodą normalizacji wewnętrznej

18 - Analiza ilościowa metodą kalibracji

Refraktomatria

19 - Oznaczanie stężenia gliceryny w roztworze wodnym

20 - Oznaczanie stężenia acetonu w czterochloroetanie metodą refrakcji

    - Tablice do ćwiczenia 20

Fluorymetria

21 - Fluorymetryczne oznaczanie Be(II) w postaci kompleksu z moryną